SIGURIA NË PUNË NË NDËRTIM

SIGURIA NË PUNË NË NDËRTIM

Formim për punëmarrësit që punojnë në lartësi në kantieret e ndërtimit

Formim për punëmarrësit që punojnë në lartësi në montimet të strukturave metalike

Formim për punëmarrësit që punojnë në lartësi në montimet të strukturave prefabrikate

Kordinator për realizimin e punimeve në fushën e sigurisë dhe të shëndetit në punë

Specialist për vendosjen e sinjalistikës rrugore në punimet në rrugë