FORMIM MBI ADMINISTRIMIN E BASHKËPRONËSISË NË NDËRTESAT E BANIMIT

FORMIM MBI ADMINISTRIMIN E BASHKËPRONËSISË NË NDËRTESAT E BANIMIT

Administrator ndërtese të përbashkët banimi (pallati)

Kujdestar ndërtese të përbashkët banimi (pallati)