SIGURIA NË PUNË NË SEKTORIN HEKURUDHOR

SIGURIA NË PUNË NË SEKTORIN HEKURUDHOR

Formim për sigurinë teknike në punë të makinist dhe ndihmës makinist të trenave

Formim për sigurinë teknike në punë kryetar treni dhe frenuesi

Formim për sigurinë teknike në punë kryemanevrist dhe manevrist treni.

Formim për sigurinë teknike në punë për kryetar treni udhetarësh dhe shoqërues vagoni.

Formim për sigurinë teknike në punë mekanikët kontrollor dhe mekaniket e trenit të udhëtarëve

Formim për sigurinë teknike në punë për inspektoret e jashtëm, të brendshëm, ndërruesit dhe rojtarët e kalesave

Formim për sigurinë teknike në punë për tekniket dhe brigadieret e linjës.

Formim për sigurinë teknike në punë për rojtar binari të hekurudhave

Formim për sigurinë teknike në punë për punëtorët e mirëmbajtjes së hekurudhës

Formim për sigurinë teknike në punë për mekanikët e sektorit te mirëmbajtjes së hekurudhave

Formim për sigurinë teknike në punë për elektriçist sinjalizimesh të hekurudhave