LEGJISLACIONI SHQIPTAR

LEGJISLACIONI SHQIPTAR

Ligj, Nr.57/2017, Date: 20.04.2017, Dt.Miratimit: 20.04.2017, Flet.Zyrtare Nr.102, Faqe:102

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006, “Për inspektimin e punës”, të

ndryshuar

Vendim i KM, Nr.108, Date: 15.02.2017, Dt.Miratimit: 15.02.2017, Flet.Zyrtare Nr.33, Faqe:33

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë”

Vendim i KM, Nr.42, Date: 25.01.2017, Dt.Miratimit: 25.01.2017, Flet.Zyrtare Nr.12, Faqe:12

Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020

Ligj, Nr.135/2016, Date: 22.12.2016, Dt.Miratimit: 22.12.2016, Flet.Zyrtare Nr.265, Faqe:265

Për sigurinë dhe shëndetin në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në

punimet nëntokësore në veprat hidroenergjetike

Vendim i KM, Nr.639, Date: 07.09.2016, Dt.Miratimit: 07.09.2016, Flet.Zyrtare Nr.171, Faqe:171

Për përcaktimin e rregullave, të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që

do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit

mjekësor në punë

Udhëzim, Nr.16, Date: 12.08.2016, Dt.Miratimit: 12.08.2016, Flet.Zyrtare Nr.211, Faqe:211

Për procedurat për kryerjen e vlerësimit të riskut për çdo vend pune në zbatim të ligjit nr. 10237,

datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, i ndryshuar

Vendim i KM, Nr.484, Date: 29.06.2016, Dt.Miratimit: 29.06.2016, Flet.Zyrtare Nr.123, Faqe:123

Për miratimin e rregullores për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me asbestin në vendin

e punës

Vendim i KM, Nr.371, Date: 18.05.2016, Dt.Miratimit: 18.05.2016, Flet.Zyrtare Nr.90, Faqe:90

Për miratimin e Dokumentit Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 2016 – 2020 dhe planit

të veprimit të zbatimit të tij

Ligj, Nr.27/2016, Date: 17.03.2016, Dt.Miratimit: 17.03.2016, Flet.Zyrtare Nr.46, Faqe:46

Për menaxhimin e kimikateve

Vendim i KM, Nr.969, Date: 02.12.2015, Dt.Miratimit: 02.12.2015, Flet.Zyrtare Nr.212, Faqe:212

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale për mbrojtjen e sigurisë e të shëndetit të

punëmarrësve në industritë minerare nxjerrëse, sipërfaqësore dhe nëntokësore”

Vendim i KM, Nr.709, Date: 26.08.2015, Dt.Miratimit: 26.08.2015, Flet.Zyrtare Nr.154, Faqe:154

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë në bordin

e mjeteve lundruese të peshkimit”

Vendim i KM, Nr.634, Date: 15.07.2015, Dt.Miratimit: 15.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.147, Faqe:147

Për miratimin e rregullores “Për prezantimin e masave për sigurinë dhe shëndetin në punë të

grave shtatzëna dhe nënave të reja”

Vendim i KM, Nr.632, Date: 15.07.2015, Dt.Miratimit: 15.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.126, Faqe:126

Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për

aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren

me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”

Vendim i KM, Nr.594, Date: 01.07.2015, Dt.Miratimit: 01.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.118, Faqe:118

Për miratimin e listës së sëmundjeve profesionale

Vendim i KM, Nr.460, Date: 27.05.2015, Dt.Miratimit: 27.05.2015, Flet.Zyrtare Nr.94, Faqe:94

Për miratimin e Raportit të Parë Kombëtar për zbatimin e konventës së OKB-së “Për të drejtat e

personave me aftësi të kufizuara”

Vendim i KM, Nr.384, Date: 06.05.2015, Dt.Miratimit: 06.05.2015, Flet.Zyrtare Nr.78, Faqe:78

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale për sigurinë dhe shëndetin në punë të

punëmarrësve në risk nga atmosferat shpërthyese”

Ligj, Nr.161/2014, Date: 04.12.2014, Dt.Miratimit: 01.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.198, Faqe:198

Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 237, datë 18.2.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin

në punë”

Vendim i KM, Nr.843, Date: 03.12.2014, Dt.Miratimit: 03.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.190, Faqe:190

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimet

jojonizuese në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.842, Date: 03.12.2014, Dt.Miratimit: 03.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.190, Faqe:190

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e

lidhura me zhurmën në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.841, Date: 03.12.2014, Dt.Miratimit: 03.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.190, Faqe:190

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me dridhjen

mekanike në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.844, Date: 03.12.2014, Dt.Miratimit: 03.12.2014, Flet.Zyrtare Nr.190, Faqe:190

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e punëmarrësve nga risqet lidhur me rrezatimin optik

në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.550, Date: 27.08.2014, Dt.Miratimit: 27.08.2014, Flet.Zyrtare Nr.139, Faqe:139

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e

lidhura me ekspozimin ndaj agjentëve biologjikë në punë”

Vendim i KM, Nr.523, Date: 06.08.2014, Dt.Miratimit: 06.08.2014, Flet.Zyrtare Nr.130, Faqe:130

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për mbrojtjen e

punëmarrësve lidhur me punën e krahut me ngarkesa1” dhe për shfuqizimin e pikave 15.1 deri

15.10, të aneksit V, të vendimit nr. 312, datë 5.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e

rregullores për sigurinë në kantier”

Vendim i KM, Nr.522, Date: 06.08.2014, Dt.Miratimit: 06.08.2014, Flet.Zyrtare Nr.130, Faqe:130

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e

lidhura me agjentët kimikë në punë”

Vendim i KM, Nr.521, Date: 06.08.2014, Dt.Miratimit: 06.08.2014, Flet.Zyrtare Nr.130, Faqe:130

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për punën me pajisje

me ekran shfaqës1”

Vendim i KM, Nr.520, Date: 06.08.2014, Dt.Miratimit: 06.08.2014, Flet.Zyrtare Nr.130, Faqe:130

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve nga risqet e

lidhura me kancerogjenët dhe mutagjenët në punë”

Ligj, Nr.4/2014, Date: 30.01.2014, Dt.Miratimit: 30.01.2014, Flet.Zyrtare Nr.20, Faqe:20

Për ratifikimin e konventës C187 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për kuadrin

promocional të sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 2006

Ligj, Nr.5/2014, Date: 30.01.2014, Dt.Miratimit: 30.01.2014, Flet.Zyrtare Nr.20, Faqe:20

Për ratifikimin e konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për sigurinë dhe

shëndetin në ndërtim”, 1988

Vendim i KM, Nr.562, Date: 03.07.2013, Dt.Miratimit: 03.07.2013, Flet.Zyrtare Nr.117, Faqe:117

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në përdorimin e

pajisjeve të punës në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.563, Date: 03.07.2013, Dt.Miratimit: 03.07.2013, Flet.Zyrtare Nr.121, Faqe:121 (

DOC )

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për përdorimin e

pajisjeve mbrojtëse individuale në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.564, Date: 03.07.2013, Dt.Miratimit: 03.07.2013, Flet.Zyrtare Nr.121, Faqe:121 (

DOC )

Për miratimin e rregullores “Për kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.95, Date: 07.02.2012, Dt.Miratimit: 07.02.2012, Flet.Zyrtare Nr.16, Faqe:16 (

DOC )

Për miratimin në parim, të Konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për

sigurinë dhe shëndetin në ndërtim”, 1988

Vendim i KM, Nr.590, Date: 18.08.2011, Dt.Miratimit: 18.08.2011, Flet.Zyrtare Nr.132, Faqe:132 (

DOC )

Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e punëmarrësve të ekspozuar profesionalisht ndaj

rrezatimeve jonizuese”

Vendim i KM, Nr.573, Date: 16.06.2011, Dt.Miratimit: 16.06.2011, Flet.Zyrtare Nr.127, Faqe:127 (

DOC )

Për miratimin e strategjisë kombëtare për barazinë gjinore dhe reduktimin e dhunës me bazë

gjinore e dhunës në familje, 2011-2015, dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj

Vendim i KM, Nr.107, Date: 09.02.2011, Dt.Miratimit: 09.02.2011, Flet.Zyrtare Nr.18, Faqe:18

Për përbërjen, rregullat e organizimit dhe të funksionimit të këshillit të sigurisë dhe shëndetit në

punë dhe përfaqësuesit të punëmarrësve

Vendim i KM, Nr.108, Date: 09.02.2011, Dt.Miratimit: 09.02.2011, Flet.Zyrtare Nr.18, Faqe:18

Ndryshime

Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që

merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë

Vendim i KM, Nr.1012, Date: 10.12.2010, Dt.Miratimit: 10.12.2010, Flet.Zyrtare Nr.184, Faqe:184

( DOC )

Për miratimin e rregullores “Për sinjalistikën në kantier dhe në vendin e punës”

Vendim i KM, Nr.709, Date: 25.08.2010, Dt.Miratimit: 25.08.2010, Flet.Zyrtare Nr.128, Faqe:128

Për bashkëpunimin e Inspektoratit Shtetëror të Punës me institucionet në varësi të Ministrisë së

Mbrojtjes

Vendim i KM, Nr.312, Date: 05.05.2010, Dt.Miratimit: 05.05.2010, Flet.Zyrtare Nr.64, Faqe:64 (

DOC ) Ndryshime

Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”

Ligj, Nr.10237, Date: 18.02.2010, Dt.Miratimit: 18.02.2010, Flet.Zyrtare Nr.22, Faqe:22

Ndryshime

Për sigurinë dhe shëndetin në punë

Ligj, Nr.9147, Date: 30.10.2003, Dt.Miratimit: 30.10.2003, Flet.Zyrtare Nr.97, Faqe:97 ( DOC )

Për ratifikimin e Konventes nr.155 e Organizates Nderkombetare te Punes “Per sigurine ne pune,

shendetin dhe mjedisin e punes, 1981″.

Ligj, Nr.9148, Date: 30.10.2003, Dt.Miratimit: 30.10.2003, Flet.Zyrtare Nr.97, Faqe:97

Për ratifikimin e Protokollit te vitit 2002 te Konventes nr.155 te Organizates Nderkombetare te

Punes “Per sigurine ne pune, shendetin dhe mjedisin e punes, 1981”.

VENDIM Nr.100, datë 3.2.2008

PËR PËRCAKTIMIN E SUBSTANCAVE TË RREZIKSHME

Vendim i KM, Nr.788, Date: 14.12.2005, Dt.Miratimit: 14.12.2005, Flet.Zyrtare Nr.98, Faqe:98

Për përcaktimin e aksidentit në punë ose për shkak të punës

V E N D I M Nr. 692, datë 13.12.2001 Ndryshuar me VKM Nr.742, datë 6.11.2003

PËR MASAT E VEÇANTA TË SIGURIMIT DHE MBROJTJES SË SHËNDETIT NË PUNË

VENDIM Nr.461, date 22.7.1998

PER REGJISTRIN QE MBAN PUNEDHENESI PER AKSIDENTET NE PUNE DHE PER

SEMUNDJET PROFESIONALE

Urdhër, Nr.424, Date: 24.07.2015, Dt.Miratimit: 24.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.142, Faqe:142

Për miratimin e rregullave teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në ndërtimet e

destinuara për banim

Ligj, Nr.152/2015, Date: 21.12.2015, Dt.Miratimit: 21.12.2015, Flet.Zyrtare Nr.240, Faqe:240

Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin

Udhëzim, Nr.425, Date: 24.07.2015, Dt.Miratimit: 24.07.2015, Flet.Zyrtare Nr.142, Faqe:142

Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri

dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike

Ligj, Nr.9826, Date: 01.11.2007, Dt.Miratimit: 01.11.2007, Flet.Zyrtare Nr.152, Faqe:152

Për disa ndryshime në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve

në ndërtim”, të ndryshuar

Ligj, Nr.9794, Date: 23.07.2007, Dt.Miratimit: 23.07.2007, Flet.Zyrtare Nr.104, Faqe:104

Për disa ndryshime e shtesa në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e

punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar

Ligj, Nr.8402, Date: 10.09.1998, Dt.Miratimit: 24.09.1998, Flet.Zyrtare Nr.22, Faqe:22 ( DOC )

Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit

Comments are closed.