FORMIM MBI MENAXHIMIN E PERSONELIT DHE BURIMET NJERËZORE

FORMIM MBI MENAXHIMIN E PERSONELIT DHE BURIMET NJERËZORE

Specialist i burimeve njerëzore

Asistente administrative (Sekretare dhe menaxhere zyre)