SIGURIA NË PUNË PËR PAISJE DHE MAKINERI INDUSTRIALE

SIGURIA NË PUNË PËR PAISJE DHE MAKINERI INDUSTRIALE

Drejtues të automjeteve për transportin e mallrave të rrezikshme ( ADR ).

Specialist në montimin , çmontimin, ndërtimin e skelave të fiksuara ose të levizshme

Specialist në përdorimin e pompave të betonimit

Manovrues/drejtues i motopirunëve

Manovrues/drejtues i vinçave me krah teleskopik

Manovrues /drejtues i vinçave urë

Manovrues /drejtues i platformave lëvizëse