SIGURIA NË PUNË NË MINIERA

SIGURIA NË PUNË NË MINIERA

Formim  për sigurinë teknike në punë për minatorët e nëntokës

Formim  për sigurinë teknike në punë për zjarmëtar

Formim  për sigurinë teknike në punë për gazmatës

Formim  për sigurinë teknike në punë për armator dhe nd/armator

Formim  për sigurinë teknike në punë për punonjës transporti në minierë

Formim  për sigurinë teknike në punë për punëtor mirëmbajtje dhe ndihmës

Formim  për sigurinë teknike në punë për elektriçist në minierë.

Formim  për sigurinë teknike në punë për punëtor ne minierat sipërfaqësore (karierat)