FORMIM I PUNËMARRËSVE PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

FORMIM I PUNËMARRËSVE PËR SIGURINË NË PUNË

Formim i pergjithshëm për punemarrës (rrezik i ulët)

Formim i pergjithshëm për punëmarrës (rrezik i mesëm)

Formim i pergjithshëm për punëmarrës (rrezik i lartë)

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga ekranet shfaqës (videoterminale)

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga stresi në punë

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga levizjet manuale të ngarkesave

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga energjia elektrike

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga zhurmat

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga amianti

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga mikroklima

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga vibrimet

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga rrezet jo jonizuese

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga rreziqet kimike

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga rreziqet biologjike

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga rreziqet kancerogjene

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga levizjet monotone përsëritëse

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga vjedhjet në vendin e punës

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga rrezet jonizuese

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga ekspozimet e fushave elektromagnetike

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga ekspozimi i rrezeve optike artificiale

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga mjediset shpërthyese

Formim specifik për punëmarrës në rrezik nga zjarri

Formim i punëmarrësve mbi sigurinë në punë në Aeroporte

Formim i punëmarrësve mbi sigurinë në punë në Port

Formim i punëmarrësve mbi sigurinë në punë në Hidrocentrale

Formim i punëmarrësve mbi sigurinë në punë në Platforma nafte, gazi