FORMIM I INSTRUKTORËVË TË FORMIMIT PROFESIONAL PËR SIGURINË NË PUNË

FORMIM I INSTRUKTORËVË TË FORMIMIT PROFESIONAL PËR SIGURINË NË PUNË

Instruktor në përdorimin e mjeteve mbrojtëse individuale

Instruktor në formimin e punëmarrësve në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë (rrezik i ulët)

Instruktor në formimin e punëmarrësve në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë (rrezik i mesëm)

Instruktor në formimin e punëmarrësve në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë (rrezik i lartë)

Instruktor në formimin e punëmarrësve për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e procedurave tё PMP-së dhe sistemit HACCP-së