PERSON PËRGJEGJËS PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

Personit Përgjegjes për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ( rrezik i ulët)

Personit Përgjegjes për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ( ( rrezik i mesëm)

Personit Përgjegjes për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ( ( rrezik i lartë)