SPECIALIST PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

SPECIALIST PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

Specialistit për Sigurine dhe Shëndetin në Punë ( rrezik i ulët)

Specialistit për Sigurine dhe Shëndetin në Punë ( rrezik i mesëm)

Specialistit për Sigurine dhe Shëndetin në Punë  ( rrezik i lartë)

Specialistit për Sigurine dhe Shëndetin në Punë  ( në shkolla, kopshte)