Çfarë ofrojmë Ne?

Përgatitje, hartim dhe përpilim i dokumentacionit tekniko ligjor

Dokumentacion i Vlerësimit të Rrezikut, Plani i Menaxhimit të Emergjencave dhe Evakuimit, Plani Operativ i Sigurisë, Vlerësim i Rreziqeve Specifike (Zhurma,Vibrime,Rreziku Kimik,Biologjik etj), Rregullore të Sigurimit Teknik, Akt ekspertime mbi aksidentet në pune, zjarret e rëna etj. Inspektim, mbikqyrje, supervizim për punën e kryer nga subjektet për sigurinë dhe shëndetin në punë etj, Projekt MKZ.

Shërbimi Mjekësor

Menaxhim të plotë të kujdesit shëndetësor në ndërmarrje. Vizita të pranimit, periodike për punëmarrësit.

Formin dhe Trajnim i punëmarrësve

Trajnimi  zhvillohet si pranë Kompanisë sonë ashtu dhe pranë ndërmarrjeve apo në distancë neëpermjet sistemit    E-learning. Të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me Dëshmi dhe Çertifikata të njohura ligjërisht nga Shteti

Shërbim i Jashtëm i Specializuar për Parandalimin dhe Mbrojtjen në Punë

  1. a) Siguria në Pune
  2. b) Mjekësia e punës
  3. c) Ergonomia

Plan autokontrolli H.A.C.C.P

Plan autokontrolli H.A.C.C.P

Menaxhim, Auditim dhe përgatitje të Çertifikimit sipas Standarteve ISO

Menaxhim, Auditim dhe përgatitje të Çertifikimit sipas Standarteve ISO (ISO9001, ISO14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 27001,SA8000,ISO 37001 etj)

Konsulencë dhe shërbime

Konsulencë dhe shërbime në fushën e marrëdhënieve të punës, menaxhimit të burimeve njerëzore etj

Konsulencë dhe shërbime mbi Kantieret e Ndërtimt të Përkohshme dhe/ose të Lëvizshme

Konsulencë dhe shërbime mbi Kantieret e Ndërtimt të Përkohshme dhe/ose të Levizshme

Mjete mbrojtëse kolektive

Mjete mbrojtëse kolektive, mjete mbrojtëse individuale dhe veshje pune

Projektim, furnizim dhe vënie në punë të sistemeve mbrojtëse kolektive dhe të parandalimit të rënies nga lartësitë

Manuale operative, dokumentacion ndihmës bazuar në kërkesat e Kodit të Punës, Ligjit 10.237 “Për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë” dhe akteve nënligjore në fuqi

Agjenci profesionale rekrutimi për punësim, shërbime profesionale të burimeve njerëzore, trajnim, këshillim karriere etj.

Comments are closed.